1. Úvodné ustanovenia

Vzájomné práva a povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho sa riadi týmito obchodnými podmienkami. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami oboznámil a súhlasí s nimi.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu http://thelunacare.com je společnosť LUNACUP s.r.o., sídlem Chotěboř ev. č. 260, Chotěboř, 58301, Česká republika, IČ: 07992076, DIČ: CZ07992076.

2.Uzavretie kúpnej zmluvy

Riadne vyplnená a prostredníctvom internetového obchodu www.lunacup.eu odoslaná (popr. Prostredníctvom emailu) objednávka kupujúceho je záväzným návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim, pričom kupujúci je svojím návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy viazaný po dobu 21 dní od odoslania objednávky. Predávajúci potvrdí bezodkladne obdržaní objednávky prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke. 

Samotná kúpna zmluva je uzatvorená akceptáciou návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, pričom za akceptáciu sa považuje odoslanie tovaru zo strany predávajúceho kupujúcemu alebo výslovná akceptácia návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho prostredníctvom e-mailu alebo telefónu. Kúpna zmluva je po uzavretí archivovaná iba po dobu nevyhnutnú pre jej vybavenie, pričom po túto dobu je možné ju na písomnú žiadosť spotrebiteľa sprístupniť. Meniť objednávku a opravovať chyby je možné do okamihu odovzdania tovaru na odoslanie.

3. Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy

Spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od zmluvy lebo charakter tovaru to vylučuje z hygienických dôvodov.

Pri menštruačných nohavičkách je výnimka a je možné menštruačné nohavičky vrátiť do 14 dní od doručenia tovaru pri zachovaní týchto pravidiel: je nutné dodržať hygienické opatrenia pri skúšaní - bielizeň sa skúša vždy na čistú a vypranú vlastnú spodnú bielizeň, nikdy nie na holé telo. Ak nie sú stanovené hygienické podmienky dodržané, išlo by už o tovar, ktorý nemožno na základe smernice 97/7/ES o ochrane spotrebiteľa v prípade zmlúv uzavretých na diaľku pre svoj charakter vrátiť.

4. Platobné podmienky a dodacie podmienky

Možnosti platby za tovar


Bankový prevod – tovar zaplatí kupujúci na bankový účet predávajúceho pred odoslaním tovaru, v opačnom prípade nebude tovar odoslaný.
Platobné karty - tovar sa predávajúci zaväzuje expedovať v čo najkratšom termíne.

Google Play či Apple pay

5. Záruka za akosť tovaru

- Záruka na menštruačný kalíšok je poskytovaná po dobu 5 rokov. Na kalíšok s vypúšťacím mechanizmom je záruka 2 roky.

- Na príslušenstvo (sterilizačné vrecko a vrecúško na uschovanie kalíška) a ostatné produkty je poskytovaná záruka 2 roky.

- Menštruačné nohavičky 2 roky s predĺženou zárukou na 3 roky na funkcie funkčnej vrstvy.

Lehota začína plynúť dňom odoslania tovaru k spotrebiteľovi. Záruka sa vzťahuje na kvalitu tovaru. Prevádzkovateľ nezodpovedá za funkčnosť tovaru, ktorá má individuálny charakter. Spotrebiteľ uplatní záruku (reklamáciu) odoslaním kontaktného formulára dostupného na www.lunacup.eu , kde uvedie:

- emailovú adresu
- aký tovar reklamuje
- popis vady
- celé meno
- adresu na ktorú chce bezchybný tovar zaslať vr.uvedenie krajiny

Reklamácia bude vybavená do 30 dní. V prípade kladného posúdenia bude zaslané Spotrebiteľovi nový bezchybný tovar. Táto záruka platí ako pre Spotrebiteľa, tak Kupujúceho ktorý nie je spotrebiteľom (veľkoobchodný partner, B2B)

6. Ceny a platnosť ponuky

Všetky ceny výrobkov a služieb sú konečné vč. platné sazby DPH. Sme platcami DPH.

7. Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje, ktoré sú predávajúcemu oznámené, nebudú bez súhlasu kupujúceho poskytnuté tretím osobám ani iným subjektom, okrem prípadov nutných k realizácii kúpnej zmluvy (napr. na účely doručenie tovaru) a bude s nimi zaobchádzať v súlade s platným zákonom o ochrane osobných údajov. Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rozsahu meno popr.firma, adresa, telefón, emailové spojenie, prihlasovacie meno a heslo a to na dobu neurčitú od odoslania objednávky. Tieto údaje slúžia predovšetkým pre splnenie kúpnej zmluvy. Predávajúci, ako spracovateľ osobných údajov, je zároveň ich správcom a získané osobné údaje budú spracované bezpečnou formou zamedzujúce ich zneužitia. Kupujúci môže kedykoľvek požiadať o ich zmenu či vymazanie emailom. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Kupujúci vstupom na webové stránky www.lunacup.eu súhlasí s ukladaním tzv. Cookies a pixelových tagov v jeho počítači.

8. Elektronická fakturácia

Spotrebiteľovi je vystavený doklad o zákazke formou elektronickej faktúry zaslanej na emailovú adresu uvedenú v objednávke.

9. Záverečné dojednania

Strany dojednávajú, že sa vzťah riadi právnym poriadkom České republiky. Voľbou práva nie je S spotrebiteľ zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú také ustanovenia jeho obvyklého pobytu, od ktorých sa nemožno odchýliť, a ktoré by sa v prípade absencie voľby práva inak použila. Všetky spory vzniknuté medzi Predajcom a Spotrebiteľom (Kupujúcim) sa strany dohodli riešiť mimosúdnom konaní, teda dohodou. Ak sa zmluvné strany nedohodnú medzi sebou, je prípadným subjektom k vybavovanie mimosúdnych sťažností kupujúceho príslušná organizácia zastupujúca túto úlohu v krajine kupujúceho.
V rámci krajín Európskej únie je možné použiť ODR platformu.

V Českej republike je možné použiť organizácii Česká obchodná inšpekcia 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť od 1. 8. 2023.