Przetwarzanie danych osobowych i informowanie osoby, której dane dotycząPolityka prywatności

I. Postanowienia podstawowe

Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: "RODO") jest LUNACUP s.r.o. (dalej: "Administrator").
Dane kontaktowe Administratora to
adres: LUNACUP s.r.o. , Chotěboř ev. no. 260, 58301 Chotěboř, Republika Czeska

Kontakty wymienione na stronie kontaktowej.

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator sieciowy lub jeden bądź kilka szczególnych elementów fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości osoby fizycznej.
Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.


II. Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe, które Państwo przekazali administratorowi lub dane osobowe, które administrator uzyskał w wyniku realizacji Państwa zamówienia.
Administrator przetwarza Państwa dane identyfikacyjne, kontaktowe oraz dane dotyczące wykonania umowy.


III.6(1)(f) RODO,
Państwa zgoda na przetwarzanie w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu wysyłania informacji handlowych i newsletterów) zgodnie z art. 6(1)(a) RODO w związku z § 7(2) ustawy nr 480/2004 Dz, u. w sprawie niektórych usług społeczeństwa informacyjnego w przypadku braku zamówienia towarów lub usług.
Celem przetwarzania danych osobowych jest
przetwarzanie Państwa zamówienia oraz wykonywanie praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między Państwem a administratorem; przy składaniu zamówienia wymagane są dane osobowe wymagane do pomyślnej realizacji zamówienia (imię i nazwisko oraz adres, kontakt), podanie danych osobowych jest niezbędnym wymogiem do zawarcia i wykonania umowy, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy lub jej wykonanie przez administratora,
wysyłanie informacji handlowych i podejmowanie innych działań marketingowych.
Po stronie administratora ma miejsce zautomatyzowane podejmowanie indywidualnych decyzji w rozumieniu art. 22 RODO. Wyrazili Państwo wyraźną zgodę na takie przetwarzanie.


IV. Okres przechowywania danych

Administrator przechowuje dane osobowe
przez okres niezbędny do wykonywania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między Panem/Panią a administratorem oraz dochodzenia roszczeń wynikających z tego stosunku umownego (przez okres 10 lat od zakończenia stosunku umownego).
przez okres do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, maksymalnie do 3 lat, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody.
Po upływie okresu przechowywania administrator usuwa dane osobowe.


V. Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora)

Odbiorcami danych osobowych są osoby
uczestniczące w dostawie towarów / świadczeniu usług / realizacji płatności na podstawie umowy,
świadczące usługi w zakresie prowadzenia sklepu internetowego oraz inne usługi w związku z prowadzeniem sklepu internetowego,
świadczące usługi marketingowe,
w celu rozliczania dokumentów podatkowych zgodnie z umową i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie:
- imię i nazwisko, tytuł,
- adres korespondencyjny,
- adres do faktury,
- adres e-mail,
- kontakt telefoniczny,
- dane bankowe,
- dane przedmiotu świadczenia Administratora.
Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (spoza UE) lub organizacji międzynarodowej.


VI. Państwa prawa

Na zasadach określonych w RODO,
mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
prawo do sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO lub ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO.
prawo do usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO.
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie art. 21 RODO oraz
prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 17 RODO. 20 RODO.
prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub adres e-mail administratora wskazany w art. III niniejszych warunków.
Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu ochrony danych, jeśli uważają Państwo, że Państwa prawa do ochrony danych zostały naruszone.


VII. Warunki bezpieczeństwa danych osobowych

Administrator oświadcza, że podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.
Administrator podjął środki techniczne w celu zabezpieczenia przechowywania danych (login, hasło, antywirus i firewall) oraz przechowywania danych osobowych w formie papierowej (pomieszczenie zamykane na klucz).
Administrator oświadcza, że dostęp do danych osobowych mają jedynie osoby przez niego upoważnione.


VIII. Postanowienia końcowe

Składając zamówienie za pośrednictwem formularza zamówienia online, potwierdzają Państwo, że zapoznali się z polityką prywatności i akceptują ją w całości.
Wyrażają Państwo zgodę na niniejsze warunki, zaznaczając pole zgody za pośrednictwem formularza online. Zaznaczając pole zgody, potwierdzają Państwo, że zapoznali się z polityką prywatności i akceptują ją w całości.
Administrator ma prawo do zmiany niniejszych warunków. Opublikuje nową wersję Polityki prywatności na swojej stronie internetowej, a także prześle Państwu nową wersję Polityki prywatności w tym samym czasie na adres e-mail, który podali Państwo administratorowi.


Niniejsze warunki wchodzą w życie z dniem 6 stycznia 2020 r.