Személyes adatok feldolgozása és az érintett tájékoztatásaAdatvédelmi szabályzat

I. Alapvető rendelkezések

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: "GDPR") 4. cikkének 7. pontja szerinti személyes adatok adatkezelője LUNACUP s.r.o. (a továbbiakban: "Adatkezelő").
Az Adatkezelő elérhetőségei:
cím: LUNACUP s.r.o. , Chotěboř ev. no. 260, 58301 Chotěboř, Cseh Köztársaság

A kapcsolattartási oldalon felsorolt elérhetőségek.

Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható természetes személy az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, hálózati azonosító vagy az adott természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságának egy vagy több konkrét eleme alapján.
Az adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.


II. A kezelt személyes adatok forrásai és kategóriái

Az adatkezelő kezeli azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön az adatkezelőnek megadott, vagy azokat a személyes adatokat, amelyeket az adatkezelő az Ön megrendelésének teljesítése során szerzett meg.
Az adatkezelő kezeli az Ön azonosító, kapcsolattartási és szerződés teljesítési adatait.


III.gDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja,
Az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti közvetlen üzletszerzés céljából (különösen kereskedelmi kommunikáció és hírlevelek küldése céljából) történő adatkezeléshez, összefüggésben a 480/2004 sz. törvény 7. § (2) bekezdésével, bizonyos információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokra vonatkozóan, árukra vagy szolgáltatásokra vonatkozó megrendelés hiányában.
A személyes adatok feldolgozásának célja a
az Ön megrendelésének feldolgozása, valamint az Ön és az adatkezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása; megrendelés leadásakor a megrendelés sikeres teljesítéséhez szükséges személyes adatok (név és cím, elérhetőség) szükségesek, a személyes adatok megadása a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges követelmény, a személyes adatok megadása nélkül nem lehetséges a szerződés megkötése vagy annak az adatkezelő általi teljesítése,
kereskedelmi kommunikáció küldése és egyéb marketingtevékenységek végzése.
A GDPR 22. cikke szerinti automatikus egyedi döntéshozatalra kerül sor az adatkezelő részéről. Ön kifejezett hozzájárulását adta az ilyen adatkezeléshez.


IV. Adatmegőrzési időszak

Az adatkezelő a személyes adatokat
az Ön és az adatkezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, valamint az e szerződéses kapcsolatból eredő igények érvényesítéséhez szükséges ideig őrzi meg (a szerződéses kapcsolat megszűnésétől számított 10 évig).
a személyes adatok marketing célú feldolgozásához adott hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 3 évig, ha a személyes adatok feldolgozása hozzájárulás alapján történik.
A megőrzési időszak lejártát követően az adatkezelő törli a személyes adatokat.


V. A személyes adatok címzettjei (az adatkezelő alvállalkozói)

A személyes adatok címzettjei a
személyek, akik a szerződés alapján részt vesznek az áruk/szolgáltatások/fizetések teljesítésében,
a webáruház üzemeltetésével kapcsolatos szolgáltatások nyújtásában és a webáruház üzemeltetésével kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtásában,
marketingszolgáltatások nyújtásában,
a szerződéssel és az általánosan kötelező erejű jogszabályokkal összhangban lévő adóügyi dokumentumok elszámolása céljából a mértékben:
- név és vezetéknév, titulus,
- postacím,
- számlázási cím,
- e-mail cím,
- telefonos elérhetőség,
- banki adatok,
- a Rendszergazda teljesítésének tárgyára vonatkozó adatok.
Az Adatkezelő nem kíván személyes adatokat harmadik országba (nem EU-tagállam) vagy nemzetközi szervezet részére továbbítani.


VI. Az Ön jogai

A GDPR-ban meghatározott feltételek mellett
Ön jogosult a személyes adataihoz való hozzáférésre a GDPR 15. cikke alapján,
a személyes adatok helyesbítéséhez való jog a GDPR 16. cikke alapján, vagy az adatkezelés korlátozásához való jog a GDPR 18. cikke alapján.
a személyes adatok törléséhez való jog a GDPR 17. cikke alapján.
a feldolgozás elleni tiltakozás joga a GDPR 21. cikke alapján és
az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 17. cikke alapján. 20 GDPR.
az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásának joga írásban vagy elektronikus úton az adatkezelőnek a jelen feltételek III. cikkében meghatározott címére vagy e-mail címére.
Ön jogosult továbbá panaszt tenni az adatvédelmi hatóságnál, ha úgy véli, hogy adatvédelmi jogait megsértették.


VII. A személyes adatok biztonságára vonatkozó feltételek

Az adatkezelő kijelenti, hogy megtett minden megfelelő technikai és szervezési intézkedést a személyes adatok biztonsága érdekében.
Az adatkezelő technikai intézkedéseket tett az adattárolás (bejelentkezés, jelszó, vírusirtó és tűzfal) és a személyes adatok papíralapú tárolása (zárt helyiség) biztonsága érdekében.
Az adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokhoz csak az általa felhatalmazott személyek férhetnek hozzá.


VIII. Záró rendelkezések

Az online megrendelőlapon keresztül történő megrendelés elküldésével Ön megerősíti, hogy megismerte az adatvédelmi szabályzatot, és azt teljes egészében elfogadja.
Ön az online űrlapon keresztül a beleegyező négyzet bejelölésével elfogadja ezeket a feltételeket. A hozzájárulási négyzet bejelölésével Ön megerősíti, hogy elolvasta és teljes egészében elfogadja az adatvédelmi szabályzatot.
Az adatkezelő jogosult megváltoztatni ezeket a feltételeket. Az adatvédelmi szabályzat új változatát közzéteszi a weboldalán, és ezzel egyidejűleg megküldi Önnek az adatvédelmi szabályzat új változatát az Ön által az adatkezelőnek megadott e-mail címre.


Ezek a feltételek 2020. január 6-án lépnek hatályba.